Bestil Danmarks billigste 1.000 Mbit fiber bredbånd i dag og spar 499,-
1.000 Mbit internet for kun 249,- om måneden

Vilkår & Betingelser

SuperFiber Aftalevilkår

Gældende fra 1. november 2016

Aftalens Parter

Aftalevilkårene (herefter vilkår) er gældende for privatpersoner over 18 år, der opretter et abonnement hos Superfiber Aps på fiberbaseret internetopkobling. Disse personer betegnes herefter som Kunden. Aftalen om abonnement indgås mellem Kunden og SuperFiber ApS, CVR-nr. 37796182 (herefter SuperFiber). Aftalen forudsætter, at Kunden har bopæl i Danmark og er myndig.

Aftalens Etablering

Kunden kan etablere et kundeforhold til SuperFiber ved at bestille et fiberabonnement på SuperFibers hjemmeside eller via kontakt til SuperFibers kundeservice. SuperFiber forbeholder sig ret til at afvise kunder, såfremt det skønnes nødvendigt.

Ved aftaleindgåelse er Kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse og telefonnummer. Kunden skal oplyse en e-mail adresse og et mobiltelefonnummer, som vil blive anvendt til kommunikation mellem kunden og SuperFiber. Kunden skal informere SuperFiber ved skift af e-mailadresse eller mobiltelefonnummer.

Kunden kan til enhver tid overdrage sin forbindelse til 3. mand, såfremt at denne kan leve op til gældende vilkår. Gør 3. mand ikke dette kan SuperFiber afvise overdragelsen.

Levering af fiberabonnement

Efter Kundens bestilling meddeler SuperFiber så vidt muligt i ordrebekræftelsen og ellers så hurtigt som muligt derefter hvornår abonnenten kan forvente få etableret en tilslutning til fibernettet.
Fiberabonnementet leveres via et fiberoptisk kabel, som føres ind til en tilslutningsboks på installationsadressen. Såfremt disse ikke allerede findes, vil de blive etableret som en del af tilslutningen. Nedgravning af fiberkabel op til 30 meter samt montering af tilslutningsboks er inklusiv i etableringsydelsen. Nedgravningen søges gennemført på en måde, der er til mindst gene for kunden. Installation vil ske af TDC eller dennes underleverandør. Såfremt installatøren ikke kan få adgang til installationsadressen på det aftalte tidspunkt, har SuperFiber ret til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel.

Levering i henhold til dette fiberabonnement har fundet sted, når tilslutningen til fibernettet er etableret.

SuperFiber skal i aftaleperioden levere de produkter som Kunden har valgt og som fremgår af ordrebekræftelsen. SuperFiber kan løbende ændre på produktets sammensætning, men væsentlige ændringer varsles mindst 30 dage før de træder i kraft og Kunden har mulighed for at opsige abonnementet.
SuperFibers leveringspligt ophører såfremt Kunden misligholder aftalen i væsentlig grad, eksempelvis ved ikke at opfylde sin betalingsforpligtelse.

Udstyr

Kunden låner udstyret, som bruges til levering af fiberabonnementet. Udstyret skal returneres til SuperFiber ved aftalens ophør. Hvis Kunden ikke returnerer udstyret opkræver SuperFiber erstatning i henhold til gældende priser. Kunden betaler for returnering af udstyr.

Eventuelt defekt udstyr returneres til SuperFiber, der inden for rimelig tid vil erstatte det defekte udstyr med andet tilsvarende funktionsdygtigt udstyr. SuperFiber er ikke forpligtet til at levere nyt udstyr til Kunden.

Anvendelse og begrænsninger

Der er i princippet fri adgang til internettet via fiberabonnementet, dog vil der være en øvre grænse på trafik pr måned på 1 TB (Terabytes), overskrides grænsen vil transmissionshastigheden blive nedsat til 100mBit i resten af måneden.

SuperFiber bærer intet ansvar for Kundens brug af tjenesten på internettet.

Fejlrettelse og teknisk support

SuperFiber afhjælper hurtigst muligt fejl i egne anlæg og installationer. Dette vil ske inden for normal åbningstid. Fejl på Kundens forbindelse rettes af TDC efter aftale med SuperFiber.

Såfremt Kunden oplever fejl ved fiberforbindelsen kan SuperFibers kundeservice kontaktes via telefon eller e-mail. SuperFibers kundeservice kan desværre ikke afhjælpe fejl på udstyr, der ejes af Kunden selv.

Bindingsperiode og fortrydelsesret

Bestilling af et fiberabonnement er omfattet af 6 måneders bindingsperiode. Opsigelse af abonnementet kan foregå med en måneds varsel, dog ikke med ophør af aftalen før udløbet af bindingsperioden.

Der er 14 dages fortrydelsesret fra bestillingsdatoen. Fortrydelsesretten gælder ikke allerede udførte tjenester, fx teknikerbesøg. Hvis abonnementet er taget i brug, når fortrydelsesretten anvendes, vil kunden blive faktureret for den allerede brugte periode.

Betaling

Kunden betaler sin regning med automatisk MobilePay betaling.

Kundens betaling for fiberabonnementet foregår altid minimum 1 måned forud. SuperFiber modtager kun betalinger via MobilePay, som vil foregå via betalingsanmodning pr. måned, indtil MobilePay er klar med den automatiske abonnementsløsning. Første betalingsanmodning indeholder 2 fulde kalendermåneders abonnement og eventuel restperiode, hvis abonnementet starter efter den 1. i en måned.

Såfremt Kunden ønsker at udskifte sit MobilePay telefonnummer , skal Kunden kontakte SuperFiber support.. Ved hver MobilePay betaling tilsendes en kvittering for betalingen pr. e-mail til den af Kunden angivne e-mailadresse.

Superfiber kan til enhver tid foretage en kreditvurdering af Kunden bl.a. ved indhentning af oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller offentligt tilgængelige registre.

Hvis SuperFiber gentagne gange i bindingsperioden ikke kan trække en betaling fra Kundens MobilePay, betragtes dette som en misligholdelse fra Kundens side. SuperFiber vil herefter udsende rykkere og pålægge rykkergebyrer og morarenter jf. renteloven. Desuden forbeholder SuperFiber sig ret til at lukke en kundes forbindelse indtil betalingen er modtaget, uden at dette medfører, at bindingsperiode eller abonnementsbetalinger m.v. bortfalder.

Hvis SuperFiber uden for bindingsperioden ikke kan trække en betaling fra Kundens MobilePay, betragtes dette som en misligholdelse fra Kundens side. SuperFiber vil herefter udsende påmindelse om at betalingen er afvist og lukke forbindelsen samme dag. Kunden vil ved internetbrug blive dirigeret til en webside der oplyser om mulighederne for at aktivere vores tjeneste på ny.

Erstatningsansvar

Kunden har ansvar for SuperFibers udstyr og installationer på installationsadressen når det gælder tyveri, bortkomst og hændelige skader, fx brandskader, vandskader, lynskader som følge af overspænding i nettet og direkte lynnedslag.

SuperFiber er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab opstået som følge af forstyrrelser eller afbrydelser af tjenester. SuperFiber er ikke erstatningsansvarlig for tab af data eller økonomiske tab forsaget af download af virus eller andre skadelige programmer, samt tilslutning af fremmed udstyr som medfører skader på net eller installationer.

Tvister

Kunden kan til enhver tid klage til SuperFiber. Klagen sendes pr. mail til info@superfiber.dk.

Tvister skal i videst muligt omfang forsøges løst i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, kan hver af parterne indbringe tvisten for de danske domstole. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold, der udspringer af dette fiberabonnement.

Anvendt teknologi

SuperFibers tjenester anvender NAT ( Network Adress Translation)

Der uddeles én privat IPv4 og én offentlig IPv6 adresse. Er der behov for offentlig IPv4 adresse, skal denne tilkøbes separat.

SuperFibers fibernet er baseret på et OLT / ONU netværk, med en kapacitet op til 1000mbit pr. abonnent. Fibernettet er opbygget på et delt fibermedie og båndbredden kan derfor variere alt efter belastningen i vores fibernet og backbone.

SuperFiber tilbyder 2,4GHz Wifi på det udlånte modem.